Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Buhari wadani kubaru’en seye lamar nyaloomaar mabbe.

0 246

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari walli kubaru’en seyo lamar nyaloomaare mabbe nde Lesde Duuniyaaru fu seyorta bee maajum nyaloomaare nde laati 3 Lewru May nder hitaande fu.

O wi “Oo mani tiinaaje sattinbe terde mabbe ‘e  sooruki yonki mabbe nde weeti fu musamma kubaru’en andinoobe kubabaruuji ko wallata ummaatoore.”

Buhaari besdi sattinki terde kubaru’en bee wiiki ngomnati besdan hooruki hakkiilo sanne faaki njamu ‘e rentuki neddaaku kubaru’en enanta hokkutuki be ndimu mabbe ngam be doggina golle mabbe no haandi.

O tefri kubaru’en naftora bosesel nyaloomaare nden joga kuude mabbe juude diddidi musamman haa cubi garooji nder Lesdi Naajeeriya.

Ardiido on wi,ngomnati kawtal Lesdi do wada fodde bawde muudum ngam walla kubaru’en nder Lesdi Naajeeriya no laatirta bano no Lesde hebiide Jahargal yeeso woni dooko hitaande 2030.

Haaragare Buhari lamsika bee usuki yetta kubaru’en habdoobe ngam jam’e jahargal yeeso hebe nder Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.