Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ministoojo tefi naftirki barkaaji Lesdi Nohaandi

0 1,572

Ministaajo mo hakkilanta shaanu annde kiimiyaaku enanta fasashaaji nder Lesdi Naajeeriya, Dr. Ogbonnaya Onu  wi haandi Lesde Africa besda lornuki hakkiilo dow ko laarani barkaaji Lesdi ngan botirki beeman.

Ministaajo on suuditi bana ka’a wakkati be shaanu mbiditi kawte Lesde Africa yaaranimo ngilla haa Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya. (AU-STRC) Professor Mohammed Belhocine, on ardi yaariibe ngillakan.

Onu besdi ka bee wiiki Lesde hebiide jahargal yeeso do fu hebi on ngam sanadu rufa yonta hedi laabi annde kiimiyaaku.

Kadima O sawri be Lesde Africa wangina dabareeji kewdi no naftorta barkaaji mabee hedi shaanu luumooku.

Dr. Onu wi fakat toni haa Lesde Africa hooran hakkiilo faaki barkaaji Lesdi heban bosesel wanginki golle yaaki ummaatoore ko ustata talakaaku.

O eptani yaaraniibe mo ngilla dow yebre  wonnde nder hukuumawa maako hawtan koppi bee mabbe ngam be gollida ko waddata jahargal yeeso hakkunde mabbe.

Hooreejo  waddiibe ngilla kan (AU-STRC), Professor Mohammed Belhocine wi be waddi ngillakan musamman ngam kawtal koppi hakkunde hukuumaaji ‘e botrki hakkunde mabbe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.