Take a fresh look at your lifestyle.

Himbe 3 halkaama haa Lesdi Kenya

0 88

Irtoobe barkaaji Lesdi ko hewtanta 3 sooyi yonki mabbe wakkati be irtanno haa Hirnaangeere Lesdi Kenya.

Kampaniwa hakkilanta shaanu barkaaji Lesdi  nga Karebe gold mining company  kam be on suuditi haalakan bee wiiki mahol be fakiri paccam ndiyam on yibbi halki himbe ben.

Nden Kadima 3 bo nawnaama do haa nyawndorde.

Campaniwa ngan wi golloobe mabbe yaari ngilla haa nokkuure nden ngam tabitinki haalakan nyennde Altine.

Karebe wi neebi be yaari wullaandu haa hukuumaaji ngam asta haalakn hada irtol brkaaji Lesdi wala dungayeere iga 2021.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.