Take a fresh look at your lifestyle.

UNICEF: mettini be nyaamuki neddaaku Bacci.

0 110

Hukuuma hakkilanta mballa Bacci (UNICEF) holli mettam beramji muudum sanne dowko laarani no neddaaku Bacci nyaamirte nder Lesde Duuniyaaru.

 Hooreejo mo hakkilanta UNICEF, Catherine Russell, walli Bacci waduki seyo lamar mabbe hanndeedo bee wiiki fakat neddaaku bacci do nyaame  hedi Demngal,Diina,malla Lenyol, nder Lesde Duniyaaru.

 Russell wi Ofaami ko waddata niido woni talakaaku enanta soynde hakkilanki nyaamannde bacci bee janngirde maabe.

 O besdika bee wiiki niiman do yotta haa bedaadi Doodal marki deedi Bacci.

Ms Russell wi rentuki neddaaku Binngle fu koo haatoy be ngo buri acca feerotiral.

 Ms Russell besdika bee wiiki yo dow taakiyaare nde  ‘Rights Denied:The Impact of Discrimination in Children’ timmini koodume ngam haala Bacci.

 O besdika bee wiiki rahootowol godngol sappi bee wiiki Lesde ko hewtani 22 on dali Bacci haa baawo dow ko laarani hawtuki shaanu janngirde, Lenyol,enanta Demngal haa dabareeji janngirde

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.