Take a fresh look at your lifestyle.

Buhari seyori lamar nyaloomaare Siyaasa.

0 193

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari wi do seyi be jahargal no siyaasaabe Naajeeriya hollata ngam yiiki cubi 2023 huusiti.

O wi ko seeni amni mi laari naajeeriyaabe dudbe do suklani dabbitaaki koronje cubi less ilile jam’iyaaji feerefeere do dabbita baawal baawo Bibbe Lesdi Naajeeriya.

O wi: jotta kam koo dume fu do yahe nohaandi ngam jam’iyaaji fu subi be darantabe tefre cubi hitaande 2023 garooji.

“nyaamiibe nyaami, di’iibe do’I be wii yerday bo naatini ka kiita.”

Haaragare Ardiido on lamsi kalimaaji maako bee nanki beldum no sukaabe debbo’e Gorko wurti  ngam tefuki tefre cubi din ‘e yiiki cubi di wadaama bee mabbe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.