Take a fresh look at your lifestyle.

0 41

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari ardani Naajeeriyaabe teddube nder mabbe woodi Ballomaako, Yemi Osinbajo wakkati jo’inol  fulaawaaji ngam numtol Goro’en ben du hitaande 2023 haa Abuja Laamomrde Lesdi Naajeeriya.

Bawti Buhari sigi fulaawa maako nden Ardiibe Luttube bo jp’ini jee mabbe haa nokkuure nden nyende Alat 15 Lewru  January ngam numtuki nyaloomaare nden.

bawti Ranwa kolte’en Jo’ini fulaawaaji mabbe nden hooreejo Sooja’en enanta Hooreejo Police’en hawtaade bee Diplooma siiyaabe ma jo’ini dummabbe haa Giifakan.

Non Kadima mo Luutani Rewbe suddiibe Goro’en ben, Mrs. Cynthia Ubah, tawaama haa ton nden anndini boddi ‘e baawal baawo be hebata haa Hokuuma sooja’en ben iga ko be sooyi worbe mabbe haa warki jotta.

Mrs. Ubah wi sooyi goriiko, Sq. Leader Victor Ubah,mo ardani sooja’en Piirooje Asama,  7th July, 2021 wakkati turtube hippino be.

Kadima O besdika bee wiiki fakat bedo hokka be walliinde iga bhodorde Sooja’en piirooje Asama hawtaade bee Kawtal NAFOWA.

Ubah, tefri ardiibe ben besda waduki tiinaaje ndeyefu ko nuntatata worbe mabbe.

Hooreejo Sooja’en bo wi Sooja’en nastata nder shaanu siyaasa Lesdi Naajeeriya sakko walla wobbe.

Amma wallan Police ‘en ngam tabitinki cubi laabdi goongaraji wadaama nder Lesdi Naajeeriya.

Do’aaji wadaama musamman ngam Sooja’en ben sooyube  yonki mabbe ngam jagganki Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.