Take a fresh look at your lifestyle.

Ministaajo shanu Ceede wi ngomnati do majjina N18.69 Bilionji haa nyebbam peturuljam.

0 166

Ministaajo mo hakkilanta shaanu Ceede, Mr Zainab Ahmed, wi ngomnati Lesdi Naajeeriya do majjina N18.69 billionji nairaaje  Ceede Lesdi Naajeeriya nde weeti fu dow ko laarani nyebbam peturuljam.

Ministaajo on suuditi bana ka’a wakkati O yaano yeeso comitiwa majaliisaabe dum be tiggi musamman ngam lincita no Ceededen majjinirte iga  hitaande 2013 yaaki  2021.

O wi “limngal ceede den anndinaama on be hunndu hukuuma hakkilanta shaanu nyebbam peturuljam, NNPC.”

Debboojo on Kadima wi“be win de weeti fu ko hewtanta mba’ante ko roondeta nyebbamdam do hoosa nyebbam ko hewtani Liitaaji 64.9 millionji litres nde weeti fu.

O wi woodi comitiwa ngonnga haa faada ardungal Lesdi Naajeeriya ngam hakkilinki no dogginirte haalakan.

Hooreejo commitiwa ngan, Ibrahim Aliyu, noy be huutiniri Ceede ngomnati wurtinta ngan walla alaka’en maabo ustaari ceede no nyebba sorirte.

Haaragare commitiwa ngan wi surgi hooreejo mo hakkilanta  limngal Ceede Naajeeriya wannga haa yeeso mabbe 25 Lwru August ngam nootugo yami mabbe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.