Take a fresh look at your lifestyle.

RAMP: ngomnati Lesdi Naajeeriya taskani sembidinki taskaramka.

0 57

Ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya taskani sembidinki taskaram  (RAAMP) nder Jihaaji 36 nder Lesdi Naajeeriya ngam besda Ceede Nastooje haa juude Remoobe.

Hooreejo mo hakkilanta taskaramka  RAAMP, Mr Aminu Mohammed, kanyum on suuditi bana ka’a wakkati be yaano elto golloobe mabbe haa Galluure Kalaba  nder Jihawol Cross River.

Hooreejo on besdika bee wiiki jihaaji hewti 20 ko botirta bee taskaramko bee no be fuddiri haa Jihaaji 2 bana Jihawol Kaduna enanta Jihawol Cross River iga ko be fudda nder hitaande 2008.

O tefri Jihaaji din besda himminaare dow taskaramji din.

“ardiibe wobbe nder Jihaaji do wada ko haandi ngam jahargal yeeso hebe haa Jihaaji mabbe bee Taskaramka RAAMP.

“min do wada fodde bawde amin ngam yiiki taskaram ka hebi daraja sanne be nastinki annde kiimiyaaku nder maaka,” O wi.

Ngomnaajo Jihawol Cross River, Ben Ayade, ndditiri be taskaramka wada ko Lesdi fuu yidi wakkati be dogginta golle mabbe.

Dr. Inyang Asibong, tawaama haa giidl ngal tinndini taskaramka RAAMP taskaram on ko waddi jahargal yeeso sanne haa ngeendam ummaatoore nder Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.