Take a fresh look at your lifestyle.

Abuja- Kaduna: Laanaaje Lesdi fudditi Kuude.

0 83

Hukuuma hakkilanta shaanu Laanaaje Lesdi NRC, wi nastoobe Laanawal ngal iga Abuja-Kaduna fudditi kuude hannde Altine 5th December, 2022.

Haakan wurti on haa hukuuma hakkilanta shaanu jahaale bee anndaangal ngomnati kawtal Lesdi.

Ndaano kuude den huuwirte enannta wakkati.In line with the directive, the service will commence with two return services as follows:

 (DALUKI BEE YOTTUKI)  ABUJA-KADUNA

1. Idu station (Abuja)- Rigassa station (Kaduna) 9.45 HRS (Daluki)-11.53 HRS.

2. Kubwa station (Abuja)- Rigassa station (Kaduna)10.6(Dep)-11.53HRS(yottaaki).

3. Idu station(Abuja) Rigassa station(Kaduna)15:30 HRS(Dep)-17:38HRS(yottaaki).

4. Kubwa station(Abuja)-Rigassa station (Kaduna)-15:50HRS(Dep)-17:38HRS(yottaaki)

 (DALUKI / YOTTAAKI ) KADUNA-ABUJA
1. Rigassa station (Kaduna)-Kubwa station (Abuja)-8.00HRS (Dep)-9.57HRS (yottuki)

2. Rigassa station (Kaduna)-Idu station (Abuja) 8:00 HRS (Dep) 10:17 HRS (yottuki)

3. Rigassa station (Kaduna)-Kubwa station (Abuja)-14:00HRS (Dep) 15:47HRS (yottol).

4. Rigassa station (Kaduna)-Idu station (Abuja)-14:00HRS (Dep)-16:07HRS(yottol).

Kadima be sappi bee wiiki laati doole giddo nastuki Laanawal ngal yaada bee dereeji seedaramku bana ni’I dooko nasta Laanawal ngal ngam sana du soynde rento.


1. National Identification number (NIN)
2. Wala mo be dalata nasta Cuura be reenata wakkati laanawal ngal Dillata seeto ado jogi derewol dungayeere nastuki laanawal ngal.
3. Wadoowo jahaangal fu hokkan lamba seedaramku maako jee bii Lesdi dooko O heba Derewol dungayeere.

Kadima be wi, “naftiroobe Daldal maatootiral ko Lenguru maatootiral naftoran ngam sooduki Dereeji dunga yeere jahaale man.

Haa ragare hukuumawa ngan hokki ummaatoore munyal bee ko fe’I dow ko laarani soynde rento Laanaajen ko saali amma jottakam jabrude kanndude hoosaama ngam rentuki ummaatoore enanta jawle mabbe.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.