Take a fresh look at your lifestyle.

IDEAS: hooreejo Sooja’en Asama mo Lesdi Naajeeriya yahi Lesdi Pakistan.

0 126

Hooreejo Sooja’en Asama, Air Marshal Oladayo Amao yahi moobtorde besduki Anndal haa jee 11 haa (IDEAS 2022) ko wadete haa Karachi, Pakistan.

 Niiman do wade on ngam hurguki gannudi soynde rento nder Lesde Duuniyaaru.

Hooreejo mo hakkilanta shaanu kubaruuji hukuumawa ngan, NAF, Air Commodore Edward Gabkwet wi IDEAS nokkuure nde burdunde daraja haa cakantaaar Lesde Asia musamman hedi ko laarani shaanu faddo.

Nder jawaabu maako O wi, IDEAS 2022 waddan kawtal koppi hakkunde mabbe sanne nden jahargal yeeso hebete.

 O wi iga ko be fuddi moobre nden jee nyalde 4 ko fudda 15-18 November 2022, Air Marshal Amao enanta luttube Sooja’en ben haa nokkuure nden heban besdaari anndal sanne enanta Are kuude konu ko wallata Lesde Mabbe.

Moobre nden sappan be ko jamanu yadata haro shaanu kuude sooja’en.

 Air Marshal Amaoyiidi bee tana maako mo Lesdi Pakistan  enanta luttube ardiibe Sooja’en haa giifakan.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.