Take a fresh look at your lifestyle.

FCT: Ministaajo mo Abuja nodditiri ummaatoore hakkilana Gite mabbe.

0 628

Ministaajo mo hakkilanta tayre laamorde Lesdi Naajeeriya  (FCT), Malam Muhammad Musa Bello nodditiri wonbe nokkuure nden hoositira njamu shaanu Gita bee daraja sanne.

Ministaajo on suuditi haalakan wakkati O yaarano ngilla haa nyawndordu Gite ndu  Asokoro ngam hewtinki lamar nyaloomaare nde Lesde Duuniyaaru fu wadata.

Kadima nyalowmaare on nde  (WHO) enanta (IAPB)  hokki daraja sanne dow ko laarani njamu Gite nder Lesde Duuniyaaru fu.

Ministaajo on ma hokki Gite maako be larta wakkati O yahano ngilla kan nden O tefri moyefu hakkilana Gite maako.

Malam Bello wi iga hitaande 1982 odo naftore Daaroode Gite nden bo O do tobba Lekki haa Gite maako ngam njamu maaje.

O wi “mi yidi Gite am masin nden bo mido tefra moyefu yida Gite muudum ngam mow ala Gite fu relli Gootel ko burdi daraja haa ngeendam maako.”

Kadima O mani tiinaaje golloobe nyaendorde nden enanta ko woni haa nokkuure nden O wi wonbe bakkeeje fu naftora bosesel ngel  ngam weltinki ngurndan mabbe.

Nder tawaabe haa giifakan metiibe dudka woni seketeriijo shaanu njamu FCT, Dr Abubakar Tafida, wiido  kawte mallabo mooble kawtal koppi wi hoosi teddeenga ko hewtani 500 ko laarani kuude Gite haa  FCT musamman ngam nyaloomaare nden.

Kadima Directaajo nyawndorde nden, Dr Uche Afiomah, mani tiinaaje nyawndorde nden dow ko laarani hakkilinol haala Gite haa Abuja.

Non hooreejo jaaburuwa hakkilanta nyawndorde den fuu, Dr Mohammed Kawu, bee Directaajo shaanu luttuudum njamu ummaatoore, Dr Abdulrahman Saddique enanta luttube mawbe golloobe FCTA fuu tawaama haa giifakan.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.