Take a fresh look at your lifestyle.

Boliide Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari, wakkati seyo lamar iga ko ndi heba ndimu hoore maari ko hewti duubi 62  1st october, 2022

0 74

  1. Mi yeti Allah bee hokki am bawde mi dara haado mi nden mi ardana ummatoore Lesdi ndin wakkatiire nden ko nasti nder taariiha maari.
  • Hannde on laati nyalowmaare am ragareee mi darata dow ardiido Lesdi Naajeeriya ngam seyo lamar hebuki ndimu lesdi Naajeeriya
  • Mi seyori bee naatuki nder taaariha Ardiibe Lesdi Naajeeriya iga 2015 warki hannde bee yidannde burna ummaatoore Lesdi Naajeeriya.
  • 5.​laamu dimocradiyya dum laamu on ko naftirte sendiigu sembe hawtaade bee baawal baawo       ummaatoore on tabitnta ngu.
  • Mi wadi fodde bawde am ngam mi fintina kilantaaji riskuuji mi hurga gannudi mosle mi bamta ummaatoore Lesdi Naajeeriya ko hewtani milionji 100 wurta talakaaku.
  • ​bee yidannde ALLAH enanta baawal baawo ummaatoore Lesdi Naajeeriya min hebi jahargal yeeso sanne.
  • 9fannuwol dum min burdi hebuki nasaraaku woni haala hurguki gannudi mosle enanta waddol jahargal yeeso Lesdi Naajeeriya.
  • 11.min wangini laa kewdi ko hurgata gannudi mosle nden min sukki  laabi yiddudi ko waddata mosle nder Lesdi Naajeeriya.

Ardiido on meti duudka ko O huuwani Lesdi Naajeeriya kuude jahargal yeeso

Bawti bolide ardiido on O usi O yeti Naajeeriyaabe bee wadanki Lesdi Naajeeriya Do’a.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.