Take a fresh look at your lifestyle.

UNICEF: taskani walluki Jihawol Adamawa.

0 75

Hukooma hakkilanta nballa njawka ka Unicef  hawti koppi bee jaaburuwa hakkilanta shaanu janngirde nga (ADSUBEB) dow ko laarani senndiigu Are jannginki yaaki bacci fukaraabe ko hewtani  180,000  ha Jihawol Adamawa.

Ngomnaajo Jihakan Ahmadu Fintiri kanyum on omti taskaram ka haa Galluure Yola, laamorde Jihakan.

Fintiri tefri ummaatoore naftora bosesel ngel ngam heba janngirde boosungu.

Hooreejo mo hakkilanta shaanu jangirde ha taskaramka Unicef mo Jiha Adamawa, Mr. Joel Jutum, Are den ko senda do fa meere mallabo caahu on wala mo yobata ko  kobo.

O limit duddi ko taskaramka walli Jihawol Adamawa ngam wadduki jahargal yeeso Jihakan.

Nder man O wi The Unicef sendi: ko haandi Bacci yaada janngirde fu,

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.