Take a fresh look at your lifestyle.

ASUU: Ardiido Lesdi Naajeeriya taskani waddol ragare tikkere golle mallum’en.

0 94

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari epti Alkawal wasduki giidal bee Ardiibe be haandi dowko laarani tikker golle dum be kawtal mallum’en (ASUU) wadata.

 Buhari epti alkawal ngal nyannde Jumbaare wakkati O wadano giidal bee hoore’en  janngirde univastiiji nder Lesdi Naajeeriya haa hodorde ngomnati nde Abuja.

O wi , “mi wadan ko haandi nden miyeccan on no ka waarete.”

Professor Nimi Briggs on ardani Aagal ardiibe janngirde den yaaki yeeso Ardiido Lesdi Naajeeriya.

Prof Briggs mani ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya dow ko laarani taskaramji no Fukaraabe Lortirta Cuudi janngirde mabbe.

Nder jawaabu hooreejo Aaagal ngal woodi yami kewdum ko laarani besdaari njobdi mallum’en enanta noy  watte kolaarani biyaadum walaa kuugal  walaa njobdi doo.

Ministaajo mo hakkilanta shaanu janngirde pamaro, Goodluck Nana Opiah, wi ko be woldi enanta ngomnati kawtal Lesdi do sapp’e wiiki fakat tikkere golle mallum’en  ASUU waddi ragare.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.