Take a fresh look at your lifestyle.

Police: hooreejo police ‘en taskani rentuki ummaatoore ‘e jawle mabbe.

0 175

Hooreejo Police ‘en Lesdi Naajeeriya (IGP) Usman Alkali Baba, hokki mroore sankitaaki Police’en haa Janngirde,nyawndorde enanta nokkuuje kimminiide fu nder Lesdi Naajeeriya.

Mo hakkilanta shaanu kubaruuji hukuumawa ngan, Olumuyiwa Adejobi, kanyum on suuditi haalakan nyennde Alat  , August 14, 2022. haa daldal maatootiral maako ngal  Twitter.

IGP hokki umroore nden bawti O larti rohootowol binndaangol dowko laarani no golle hukuumawa ngan dogginirte nder Lesdi Naajeeriya.

O tefri Police debbo’e Gorka besda sattinki terde mabbe haro yiiki kuude mabbe huuwi no haandi bananta diidaadi sappi ko waddata joonde jam nder Lesdi Naajeeriya.

Hooreejo on IGP tefri ummaatoore Lesdi Naajeeriya hawta koppi bee rentoobe  wakkati be dhuuwata kuude mabbe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.