Take a fresh look at your lifestyle.

Be tefri ngomnati hoora hakkiilo dow fijirle Nakisiibe.

0 209

Taskaram joodiidum joonde hoore muudum nga fijirle Gabify Initiative (NGO), tefri ngomnati kawtal Lesdi yawna hoosuki jabrude kanndude bee jawdum ko wadaata jahargal yeeso fijirde nakisiibe haa nder Naajeeriya.

 Hooreejo taskaramka Ifeanyi Amaobi, NGO, kanyum on suuditani ka kubaru’en bee wiiki pijirle nakisiibe waddan jahargal yeeso sanne nder lesdi Naajeeriya.

Amaobi manitiinaaje Naajeeriyaabe fijiibe haa hebi naasaraaku ko fija haa Commonwealth nder galluure Birmingham hawtaade bee  Tokyo Olympics, beenon on O wi haandi be besda hooranki be hakkiilo.

Kadima O tefri hukuuma hakkilanta shaanu Sukaabe ‘e pijirle Lesdi Naajeeriya  hawtuki koppi bee mooble maabo taskaramji joodiidum hoore mabbe ngam sembidinki pijirle nakisiibe nder Lesdi Naajeeriya.

 Hooreejo  taskaram Gabify Initiative CEO taskaram ka wadan fodde bawde muudum nden gollidan bee ngomnati hawtaade bee mawbe naneteebe ngam yiiki be walli nakisiibe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.