Take a fresh look at your lifestyle.

APC: Ardiido Buhari wadani Tinubu barka.

0 197

Ardiido Lesdi Naajeeriya muhammadu Buhari wadani Bola Ahmed Tinubu,  barka bee hebuki nasaraaku darol tefre cubi ardungal Lesdi Naajeeriya haa les ililal  APC hitaande 2023.

 Buhari wi: “hebiido nasaraaku fu mi hokkan mo baawal baawo am nden bo jotta on APC haandi besda kawtal koppi ngam heba hasaraaku wakkati cubi 2023 garooji ko hokkata ngomnati men sembe timmitinki ko ‘en fuddi habduki bee honol mosle enanta sembidinki kilantaaji riskuuji Lesdi meeden.

“wakkati cubi din do wde woodi soynde narral amma bawti maaji bo haandi ‘en hawta hoore haa APC.

 Nder jawaabu ardiido on wi Lesdi Naajeeriya tammi hebbitinki yidannde maari ko welanta Lesde Africa enanta Lesde Duuniyaaru fu.

“APC subi ardiido mo moye fu  anndi  beenon on mi mani tiinaaje be jam’iyawa debbo ‘e gorko hawtaade bee wakiili’en subiibe ardiido on, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu,”.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.