Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

AGRA: Taskani boositanki shaanu ndemri ha Kaduna.

0 348

Taskaram hakkilanta shaanu ndemri ‘e Remoobe ka (AGRA),wi wanngina taskaram musamman ngam walla remoobe famarbe ko hewtanta 300,000 haa Jihawol  Kaduna.

 Hooreejo mo hakkilanta taskaramji, AGRA haa Jihakan , Dr Esther Ibrahim, on wiika haa Kaduna wakkati be wadanno taskaram jahargal yeeso remoobe.

 O wi, “taskaramka hawti koppi on bee nannta ardiibe marbe  basiira ‘e anndal nshaanu ndemri ,luumooku,’e anndube no sarrifitta cede bee no fiisinirta nyaamannde ko haandi.”

 Nder jawaabu komishinaajo shaanu ndemri Jiha, Malam Ibrahim Husein, wi taskaramka waddinan shaanu ndemri haa Jihakan jahargal yeeso sanne hawtaade bee wiiki be surgi rufa yonta’en ngam walla taskaramka bee Jihakan.

 Husein tinndini’e wiiki AGRA taskaram on mardum wakkati bee yiiki no kabe hakkunde Lesdi Russian enanta Ukraine habirta ko tampini kilantaaji riskuuji Lesde fu hawtaade bee  Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.