Take a fresh look at your lifestyle.

UN: omti taskaram ngotka haa Naajeeriya ko wallata bakkeeje Lesde Africa fuu.

0 274

Taskaram hakkilanta shaanu jahargal Lesde Duuniyaaru ka UN Omti jaburuwa mabbe dum bakkeeje Lesde Africa haa Abuja.

Taskaramka taskanaama dum Africa iga 2021 yaago 2023 ndenbo dum taskaram on ko wallata masin hedi shaanu jahargal yeeso musamman kampaniiji malla gebe joodiidum joonde ko’e mabbe.

Wakiiliijo taskaramka mo UN gondo haado Naajeeriya, Mr Matthias Schmale, wakkati Owolwanno nde  taskaramka omtete haa Abuja, O tefri ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya wada fodde bawde muudum haro yiigo besdi lattinki Lesdi Naajeeriya arana hedi shaanu luumooku.

Mr Schmale wi taskaramka taskani boddi ko waddata jahargal yeeso hedi Shaanu luumooku nder Lesde Africa.

Non Kadima hakkilanoowo shaanu kuude jahargal yeeso  haa offisru Ardiido Lesdi Naajeeriya  (SDGs), Princess Adejoke Orelope-Adefulire, bedika beewiiki fakat ngomnat Naajeeriya besdi sukle sanne hedi luumooku ko wallata Naajeeriya bee Lesde Affrica fuu.

Nder jawaabu maako O wi taskaramka kesa do mari alaka bee SDGs ngam jahargal yeeso ko heba on huutinirte.

Non Kadima Chiimaajo Leesdi China gondo haado Naajeerya wi Naajeeriya naftora bosesel ngel joga taskaramka juude 2 ngam botira beemaaka.

Moobre nden moobi Ardiibe duudbe ngam yiiki nokawaarete.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.