Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muammadu Buhari yotti kofli foofo yaaki lenyol Debora Samuel.

0 278

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari mettini bee sanadu nbarki Deborah Samuel, dowko tuumuki mo kolimaaji kadde dow nulaado ALLAH Muhammad (SAW), nyennde Alamiisa haa janngirde nde shehu Shagari College of Edu, Sokoto. 

 Nder jawaabu Ardiido on sappi’e wiiki fakat ummaatoore Julbe haa ngoni fu do hakka Annabii (SWA) enanta Annabi Isah (Alaihissalaam, Jesus Christ) fu Daraja ‘e teddinki be amma bee non fu diidaadi hokkay moyefu jarful hiitaki hoore muudum.

 O wi“wala neddo mari bawde hiituki mardo aybe banana see hukuuma tan nga be yowani kiitakan.,” 

 Ardiido on yottini kofli foofo muudum yaaki ummaatoore Lesdi Naajeeriya enanta Lenyol soytudo on nden nawnube bo ALLAH hokkube daama.

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.