Take a fresh look at your lifestyle.

NCC: Omndi lambaaji di tonngitaaka bee NIN

0 301

Hukuuma hakkilanta shaanu maatootiral (NCC), wi lambaaji lenguru maatootiral dum mabbaama do tabititte do mabbe seeto be tokki ko hukuumawa ngan sappi tongiti lmbaji din bee NIN bana no hokkiri umroore.

Tumbaljo hukuumawa ngan, Dr. Ikechukwu Adinde  kanyum on suuditi haalakan bee wiiki ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya on hokkibe umroore be mabbe lambaaji tongitay bee NIN fu.

Niiman fuddaama wadeeki on iga 4 lewru April, bawti be omdi lambaaji din.

Be wi tongutuki man wallan ngomnati sanne haro hurguki gannudi soynde rento ko Ledi ndin wontiri.

Bawti ko neeba nde ngomnati hokkino sarti iga Lewru December 2020 beenon fu himbe ko buranta milionji 72 fu lambaaji mbbe mabbaama.

NCC wicci bolle caka date dow woodi kastaabe wobbe mabbitan lambaaji mabbe bee wiiki dum fewre tan seeto bee NIN.

Kadima NCC tefri ummaatoore besda lornuki hakkiilo dow ko laarani fewoobe bee daldal maatootiral dow hokkan be ko huuwe mallaba golle bee innde hukuumawa ngan.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.