Take a fresh look at your lifestyle.

Naajeeriya lorti yidi subeeki fahin ITU

0 115

Ngomnati Lesdi Naajeeriya anndini anniya muudum dow yidi be lorta be suba be dow ko laarani shaanu lenguru maatootiral dum Lesde Duuniyaaru fu wakkati tammi waduki giidal mabbe.

Ballo Ardiido hukuuma hakkilanta shaanu maatootiral ka Lesdi Naajeeriya NCC, Professor  Umar Danbatta kanko on suuditi ka haa yeeso kastaabe be shaanu maatootiral’e famfamtirki nde be yaano moobtorde haa galluure  Geneva, Switzerland.

Professor Danbatta wi, toni haa be lorti be subi Lesdi Naajeeriya ko yidi hebaama ngam jahargal yeeso shaanu famfamtirki’e maatootira besdan sembidinki no bernde yidi nder Lesdi Naajeeriya.

Directoojo mo hakkilanta shaanu ummaatoore, nga  NCC, Dr. Ikechukwu Adinde besdi ka bee wiiki fakat laatuki hukuuwa ngan nder wakiili’en itu dum hunnde on jahargal yeeso naa see Lesdi Naajeeriya tan hawtaade bee baakkeje Lesde godde haa Lesde Africa hirnaangeeje. (WATRA).

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.